Mộ đá đôi tại Hậu Giang Cà Mâu

Khi đã khảo sát thông tin tiếp theo đội ngũ nhân công Bảo Châu tiến hành xây dựng lắp đặt mộ đôi tại Hậu Giang Cà Mau

Khi đã khảo sát thông tin tiếp theo đội ngũ nhân công Bảo Châu tiến hành xây dựng lắp đặt mộ đôi tại Hậu Giang Cà Mau

Khi đã khảo sát thông tin tiếp theo đội ngũ nhân công Bảo Châu tiến hành xây dựng lắp đặt mộ đôi tại Hậu Giang Cà Mau