lăng mộ đá để tro cốt tại Cần Thơ

Toàn cảnh khu nhà mồ để tro cốt tại Cần Thơ trong giai đoạn hoàn thiện

Toàn cảnh khu nhà mồ để tro cốt tại Cần Thơ trong giai đoạn hoàn thiện

Toàn cảnh khu nhà mồ để tro cốt tại Cần Thơ trong giai đoạn hoàn thiện