Lăng mộ đá nhà mồ đá tại Đồng Tháp

Đội ngũ nhân công của Bảo Châu tiến hành lắp đặt lăng mộ đá đựng tro cốt tại Đồng Tháp

Đội ngũ nhân công của Bảo Châu tiến hành lắp đặt lăng mộ đá đựng tro cốt tại Đồng Tháp

Đội ngũ nhân công của Bảo Châu tiến hành lắp đặt lăng mộ đá đựng tro cốt tại Đồng Tháp