Lăng mộ đá nhà mồ đá tại Đồng Tháp

Đá Bảo Châu tiến hành vận chuyển các bộ phận công trình đến khu vực lắp đặt

Đá Bảo Châu tiến hành vận chuyển các bộ phận công trình đến khu vực lắp đặt

Đá Bảo Châu tiến hành vận chuyển các bộ phận công trình đến khu vực lắp đặt