Dưới sự khéo léo của đội ngũ công nhân, công trình dần dần được hình thành

Dưới sự khéo léo của đội ngũ công nhân, công trình dần dần được hình thành

Dưới sự khéo léo của đội ngũ công nhân, công trình dần dần được hình thành

Dưới sự khéo léo của đội ngũ công nhân, công trình dần dần được hình thành